The Milky Way (short text)

milky-way

The Milky Way is a large band of stars, dust and gas that make up our galaxy. It contains billions of stars. Our sun and the solar system is only one of them.

milky-way

The Milky Way is only one of billions of galaxies that make up our universe. It has a diameter of about 100,000 light years and is as old as the universe itself. The name probably refers to how we see our galaxy – a white blurry band that looks like spilled milk.

 

Բառարան

band – խումբ, կապ
dust – փոշի
galaxy – գալակտիկա
contain – պարունակել
solar system – Արեգակնային համակարգ
make up – կազմել
universe – տիեզերք
light year – լուսային տարի
probably – հավանաբար
refer – հղել
blurry – մշուշոտ
spilled – թափված

Կարդացեք ամբողջական տեքստը այստեղ: http://goo.gl/VdEYkF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *